Amatör-filosofi gnosticism, godhet, nyplatonism, ondska

Tror du att ondska existerar?

Nyplatonikerna beskrev Gud som den högsta av tillvaroformer som det benämnde ”det ena” ur denna gudomliga kraft, existerar världen genom olika slags utflöden. Man kan likna det vid en trappa där ”Det ena” befinner sig på det högsta trappsteget och utgör en källa som utstrålar ”det goda”, därefter strömmar detta goda nedför trappstegen och längst ner på trappan befinner sig materian som är en frånvaro av struktur och ordning. Detta kaos symboliserar det onda. Men ondskan har ingen egen inneboende princip, utan är en slags frånvaro av ”det ena” eller ”det goda”.

            Gnostikerna menade däremot att materian och världen vi lever i, är skapat av en ond makt, Demiurgen. Ondskan blir förkroppsligad och får ett självständigt väsen. Kosmos är en kamp mellan det goda och onda, tillskillnad från nyplatonikerns syn att kosmos är olika emanationer (utflöden) av ”det ena” som representerar godheten.

            Mot denna bakgrund frågar jag er: hur ser ni på ondskan – existerar den, har den en egen princip, eller är den bara en indirekt form av godhet, nämligen frånvaro av den?